Photos  Lluniau

 

03/07/20

Well done to all of the children who came back this week.  We hope you enjoyed as much as we did!  Here are some pictures of some tasks Year 1 completed:

 

 

 

05/03/20

Diwrnod y Llyfr!  World Book Day!

Lots of fun was had today celebrating World Book Day! Well done to all of the children for their fantastic effort!  

Cawsom lawer o hwyl heddiw yn dathlu Diwrnod y Llyfr!

 

Dathlu Dydd Gwyl Dewi.   Celebrating St David's Day

Cawsom ddiwrnod werth chweil dydd Mawrth yn cystadlu ac yn dathlu Dydd Gwyl Dewi gyda'n gilydd.  Da iawn i'r holl ddisgyblion am eu hymdrechion.

As part of our St David's day celebrations, we held a our school Eisteddfod earlier this week.  We had a wonderful day of competing and celebrating.  Well done to all the children for their efforts!

 

28/02/20

Arad Goch.

Heddiw, buodd plant blwyddyn 5 a 6 yn fwynhau gweithdy a chynhyrchiad 'Tu Fewn - Tu Fas', gan Arad Goch. 

Year 5 and 6 thoroughly enjoyed today's workshop and production of ‘Inside - Outside’ by Arad Goch (which explored the complicated experiences, relationships and lives that face children today – awareness.  Diolch Arad Goch!

 

 

 

The Bible Explorers

Miss Griffiths’ class have thoroughly enjoyed a series of practical lessons with Anette from The Bible Explorers.  Buodd dosbarth Miss Griffiths yn fwynhau gyfres o wersi ymarferol gydag Anette o The Bible Explorers.

 

 

 

10/02/20

Diolch yn fawr i Miss Angharad, Mrs Davies a'r Criw Cymraeg am ddiwrnod llawn hwyl yn dathlu Dydd Miwsig Cymru!  Thank you to Miss Angharad, Mrs Davies a'r Criw Cymraeg for a fantastic day of celebrating Dydd Miwsig Cymru.

 

 

 29/01/20

Diolch i'r artist, Elin Crowley o gwmni Ennyn Cymru am ddod i wneud gweithdy celf ar y thema 'Ffrindiau'.  Y plant wedi mwynhau arbrofi gyda technegau amrywiol.

Thank you very much to the artist Elin Crowley from Ennyn Cymru, who came to the school to hold an art workshop for Year 5.  The children had a fantastic time experimenting with various techniques.

 

28/01/20

Mae Blwyddyn 1 wedi cael llawer o hwyl yn datblygu sgiliau rhifedd  a dysgu am adar yr wythnos diwethaf.  Maent wedi bod yn gyfrannu at 'Big Garden Bird Watch', drwy gasglu gwybodaeth ac hefyd buon yn creu bwydydd adar.

Year 1 have had lots of fun last week, developing their numeracy skills and learning about birds.  They contributed to the 'Big Garden Bird Watch', by conducting their own bird surveys  and they have also been busy creating their own bird feeders.

 

Diolch yn fawr iawn i Sioned o Sustrans am y gwersi sgwter a beicio yr wythnos dwethaf.  Da iawn hefyd i'r holl disgyblion a ddaeth a beic neu sgwter i'r ysgol wedi ei 'blingio' yn arbennig o dda ar gyfer diwrnod 'Bling Your Bike'.

Thank you to Sioned from Sustrans for the teaching the children scootering and cycling skills last week.  Thank you also to all the children who took part and for 'blinging' their bikes and scooters so fabulously, for our 'Bling Your Bike' to school day.

 

 

13/01/19

Year 4 had a fabulous time at Llangrannog last week!  Cafodd Blwyddyn 4 amser werth chweil yn Llangrannog wythnos diwethaf!

 Diolch yn fawr i Mrs Davies am y rhodd hyfryd yma!  Thank you so much to Mrs Davies for this wonderful and unique gift, designed and created by local artist Kim James-Williams.

 

 

20/12/19

Mr Gower's class have been busy making Christmas decorations for our tree. 

Mae Dosbarth Mr Gower wedi bod yn brysur iawn yn creu addurniadau i'r goeden. Diolch Blwyddyn 3/4.

 

13/12/19

Roedd yna naws Nadoligaidd iawn yn yr ysgol heddiw! Diwrnod Siwmper Nadolig! We were feeling very festive in school today! Christmas Jumper Day

 

 

 13/12/19

Da iawn i holl ddisgyblion yr ysgol am eu perfformiadau gwych yn y sioeau Nadolig.  

A big well done to all of the children for their brilliant performances during the Christmas concerts.   

 

 

27/11/19

Year 2 have been very busy recently! They have been busy learning about Autumn and have enjoyed developing skills whilst learning about France during our International Week. Buodd Blwyddyn 2 yn brysur iawn yn ddiweddar!

Autumn

 

 

 Leaf Measuring

 

 

 France - International Day

 

 

 

22/11/19

Thank you very much to Dr Priti who came to talk to the Foundation Phase children about her work as a doctor and how to keep our bodies healthy. Diolch yn fawr i Dr Priti a ddaeth i siarad gyda'r plant Cyfnod Sylfaen heddiw am ei gwaith a sut i gadw'r corf yn iach. 

 

 

13/11/19

Mae'r Dosbarth Derbyn wedi cael llawer o hwyl, yn Goedwig Gogerddan heddiw!  Dosbarth Derbyn had a wonderful time, in Gogerddan Woods today.

 

Mae blwddyn 1 wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar! 

Year 1 have been very busy recently!

They have been learning all about Austarlia as part of our International Week...

 They practised their coding skills using the Beebot…...

 And they had lots of fun using their senses to make observations during their Autumn walk....

 

Da iawn i dim rygbi merched yr ysgol buodd yn cystadlu yn nhwrnament yr Urdd yn ddiweddar.  Well done to the girls rugby team, who were competing at the Ceredigion schools Urdd tournament recently.

 

Thank you to Josh, Izzy and Miriam who came to talk to Mrs Payne's class about their experiences in Japan.  Diolch yn fawr i Josh, Izzy a Miriam a ddaeth i siarad am eu profiadau yn Siapan gyda dosbarth Mrs Payne.

 

Da iawn i'r holl blant buodd yn cystadlu yn nhrawsgwlad ysgolion cylch Aberystwyth.  Well done to all of the children who represented the school at the Aberystwyth schools cross country event.  An excellent effort was made by all who attended, with some making it through to the next round (county competition). Da iawn!

 

Miss Griffiths' class very much enjoyed their trip to Chester last week! Roedd blwyddyn 5 Miss Griffiths wedi mwynhau mas draw ar eu trip i Gaer!